2018-10-13 – Puchar Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego III

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie zaprasza na finał Pucharu Prezesa 2018.

1. Cel zawodów
Rywalizacja sportowa, doskonalenie umiejętności strzeleckich i integracja środowisk strzeleckich.
2. Organizator zawodów
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www. sts.org.pl)
Kierownik Zawodów: BEREZOWSKI Antoni, tel. 691976254
3. Termin i miejsce zawodów
13.09.2018, sobota, Strzelnica STS „Borowiec”, Stare Czarnowo.
Starty od godz. 10 00 . Zakończenie rejestracji godz. 13 30.
Wskazówki dojazdu: https://sts.org.pl/dojazd‐do‐strzelnicy/
4. Program zawodów
a. Konkurencja PISTOLET C.Z. Pistolet/Rewolwer c.z.
10 strzałów, 25 m, tarcza sportowa TS 2. bez strzałów próbnych. Czas 3 min.
b. Konkurencja PISTOLET B.Z.. Pistolet/Rewolwer b.z.
10 strzałów, 25 m, tarcza sportowa TS 2. bez strzałów próbnych. Czas: 3 min.
c. Konkurencja KARABIN. Karabin c.z.
10 strzałów, 50 m, tarcza sportowa TS 2, oceniane tylko pole czarne.
Pozycja: KLĘCZĄC. Czas: 3 min.
d. Konkurencja STRZELBA, 3 strzały ( nabój typu Slug). Do trzech rzutek zawieszonych w
odległości 25 m. Zwycięzcą zostaje zawodnik który trafi wszystkie rzutki, punktacja: 1
rzutka = 10 pkt.
Czas: 3 min.
Dozwolone strzelanie oburącz. Przyrządy celownicze mechaniczne.
Wszystkie konkurencje w jednej turze i z tego samego stanowiska.
Na stanowisko strzeleckie zawodnik przychodzi z bronią umieszczoną w kaburach i/lub
pokrowcach/walizkach z flagą bezpieczeństwa.
Kondycja broni‐ całkowicie rozładowana, bez podpiętych magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
5. Uczestnictwo
Tylko osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą oraz własną (lub użyczoną) broń i amunicję.
6. Punktacja
Indywidualna. Komunikat ukaże się w terminie do 5 dni po zawodach. W przypadku równej ilości
punktów o zwycięstwie i dalszych miejscach decydować będą wyniki w konkurencjach: PISTOLET
, KARABIN lub STRZELBA liczona będzie łączna ilość punktów do zakończenia zawodów.
7. Nagrody
Suma punktów ze wszystkich konkurencji. Puchar za rok 2018 otrzyma zawodnik z najwyższą liczbą
zebranych punktów ze wszystkich części zawodów o Puchar Prezesa STS. Zakończenie zawodów,
wręczenie pucharu oraz nagród dodatkowych i dyplomów w sobotę 13.10.2018.
8. Zgłoszenia
Wszyscy zainteresowani, kolejność startowa zgodna z kolejnością rejestracji w miejscu zawodów.
9. Koszty uczestnictwa
Opłata startowa w wysokości 40 zł. w formie przelewu na konto klubu
Nr. konta: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458, w dniu zawodów
kartą płatniczą lub gotówką gotówką w kasie przed startem.
10. Sprawy różne
Brak broni klubowej/obiektowej
4 stanowiska startowe, oraz odprawa dla każdej kolejnej grupy startujących.
Zawody z udziałem obserwatora ZZSS.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu
rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach zawodów. Wpłata opłaty startowej
potwierdzana jest podpisem zawodnika.