Składki

Od 2024 zgodnie z uchwałami WZC z 29.03.2023 obowiązują następujące daniny na rzecz Stowarzyszenia:

 1. Składka wynosi 700 zł rocznie, przy czym istnieje możliwość odpracowania 50% składki.
 2. Osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu klubu mają możliwość uregulowania drugiej raty składki poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia. Warunkiem jest terminowe zgłaszanie w udostępnionym przez Zarząd formularzu prac wykonanych w okresie od 01.11. roku poprzedzającego do 31.10. roku bieżącego. Każda przepracowana na rzecz Stowarzyszenia godzina zmniejsza wysokość składki o 25 zł – do maksymalnej kwoty 350 zł.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia po upływie 10 lat kalendarzowych nieprzerwanego członkostwa nabywa prawo do zwolnienia z połowy składki rocznej począwszy od następnego roku kalendarzowego. Zwolnienie z połowy wysokości składki następuje po spełnieniu wymogów formalnych i złożeniu wniosku na ręce Zarządu.
 4. Składa jest opłacana w całości lub dwóch równych ratach. Pierwsza rata do 31.03., druga rata, lub zgłoszenie odpracowanych godzin do 31.10.
 5. Opłata wpisowa wynosi 500 zł i 50% w przypadku kandydata małoletniego.
 6. Członkowie ze stażem w stowarzyszeniu mniejszym niz rok, zobowiązani są w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia do Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego do wykonania nieodpłatnej pracy na rzecz stowarzyszenia w wymiarze 20h. Ekwiwalent finansowy za każdą niedopracowaną godzinę wynosi 50 zł. Są oni też zobowiązani są do jest terminowego zgłaszania pracy wykonanej na rzecz Stowarzyszenia w udostępnionym przez Zarząd formularzu.

Składki, licencje i inne daniny lub darowizny na rzecz STS wpłacamy wyłącznie na poniższe konto:

Bank: mBank S.A.

numer konta: 55 1140 2004 0000 3402 8174 3825

W tytule wpisujemy: czego dotyczy przelew, nazwisko i imię, numer legitymacji STS

Np. : SKŁADKA I Rata 2024, NOWAK Adam, STS 777
SKŁADKA I i II Rata 2024, NOWAK Adam, STS 777
SKŁADKA II Rata 2024, NOWAK Adam, STS 777 
Licencja 2024, NOWAK Adam, STS 777

Opłaty za licencje PZSS należy dokonywać na konto STS,  w tytule przelewu należy wpisać „Licencja, nazwisko i imię, numer legitymacji

______________________________________________________________

W 2023 obowiązwały następujące daniny na rzecz Stowarzyszenia:

 1. opłata wpisowa – 300 zł (150 zł jeżeli zapisujesz się po 30 czerwca)
 2. roczna składka – 300 zł, możliwa jest jej opłata w dwóch półrocznych transzach;
 3. każdy z członków jest zobligowany do przepracowania rocznie 20 roboczogodzin na rzecz Stowarzyszenia (liczone w okresie 01.11. – 31.10.);
 4. nowo wstępujący do Stowarzyszenia, w pierwszym roku ma do przepracowania dodatkowe 20 godzin
 5. z opłaty wpisowej i opłacania składek zwolnione są osoby nieletnie

W tytule wpisujemy: czego dotyczy przelew, nazwisko i imię, numer legitymacji STS

Np. : SKŁADA 2023, NOWAK Adam, STS 777
Licencja 2023, NOWAK Adam, STS 777
Trybut 2023, NOWAK Adam, STS 777