Walne Zebranie Członków STS 02-10-2020

Walne Zebranie Członków 02-10-2020 Mieszka I 61 C, Szczecin

Zgodnie z art. 18 ust. 13 Statutu Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego w Szczecinie Zarząd zwołuje na dzień 02.10.2020 Walne Zebranie Członków.

Pierwszy termin 02.10.2020 godz. 16:45 przewidujący co najmniej połowę liczby członków.
Drugi termin 02.10.2020 godz. 17:00 bez względu na liczbę uczestników.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Mieszka I 61 C, Szczecin,

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO PRZEWIDZIANEGO NA DZIEŃ 02.10.2020

1. Otwarcie Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia,
2. Sprawdzenie obecności i kworum,
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania w tym Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Prezydium planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019
7. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Wybór Prezesa oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia
12. Przedstawienie przez nowo powołany Zarząd planu działania na rok 2020-2021
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia do Związku Klubów Strzelectwa Dynamicznego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.