Regulamin Strzelnicy w Starym Czarnowie

REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ

SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO  

w Starym Czarnowie

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:

1)  odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

3)  prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

 1. a)  imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 3. c)  oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 4. Na strzelnicy zabrania się:

1)  osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2)   używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3)  spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1)  regulamin strzelnicy,

2)  decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

3)  plan strzelnicy z oznaczeniem:

 1. a)  stanowisk strzeleckich,
 2. b) punktu sanitarnego,
 3. c)  dróg ewakuacji,
 4. d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4)  wykaz sygnałów alarmowych,

5)  informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bronią i sprzętem wniesionym na teren obiektu.
 3. STS nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach bez podłączonych magazynków lub załadowanych bębnów. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do zachowania ładu w miejscach przebywania.

Rozdział 4

Zasady bezpieczeństwa

 1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów, posiadający licencję sędziego strzelectwa sportowego.
 2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia o których mowa w art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie.
 3. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie.

Rozdział 5

Sposób użytkowania strzelnicy

1.Strzelnica przystosowana jest do strzelań szkoleniowych i sportowych z n/w rodzajów broni:

a)pistoletów i rewolwerów bocznego i centralnego zapłonu,

b)pistoletów maszynowych,

c)karabinów bocznego i centralnego zapłonu,

d)strzelb gładkolufowych,

e)broni sygnałowej,

f)pistoletów i karabinów ładowanych odprzodowo,

g)broni cięciwowej

2. Strzelnica przystosowana jest do strzelań konkurencji zgodnie z regulaminami:

 1. a) International Shoting Sport Federation (ISSF) (PZSS), Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego
 1. b) International Practical Shoting Confederation (IPSC), Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego
 1. c) International Defensive Pistol Association (IDPA),  Międzynarodowe Stowarzyszenie Pistoletu Obronnego
 1. d) Organizatora strzelań.

3. Zabrania się oddawania strzałów z broni, której wylot lufy skierowany jest powyżej górnej krawędzi kulochwytu lub wałów bocznych. Przepis nie dotyczy strzelania do rzutków i z broni sygnałowej.