Statut STS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie zwane dalej Stowarzyszeniem ma na celu popularyzację i rozwój strzelectwa sportowego. Skrót nazwy brzmi STS.

Art. 2

 1. Siedziba STS jest miasto Szczecin. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Terenem działalności STS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie jest niezależne, samorządne i apolityczne.
 3. Majątek STS służy do prowadzenia działalności statutowej Związku i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem STS.
 4. W ramach działalności zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STS w stosunku do członków STS lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie STS lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
 • przekazywania majątku STS na rzecz członków STS lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków STS lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych STS,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz STS lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 3

STS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Wydatki związane z działalnością członków STS na jego rzecz mogą być pokrywane z majątku Stowarzyszenia. Zasady pokrywania tych wydatków określa regulamin zatwierdzony przez walne zebranie.

Art. 4

Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.

Art. 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Art. 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Art. 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego,
 2. rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz,
 3. kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,
 4. gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno – historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną.

Art. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej,
 2. organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa,
 3. szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy oraz zasad działania i sposobów wykorzystania,
 4. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria,
 5. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych – będących odbiciem zainteresowań członków,
 6. współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
 7. organizowanie wystaw, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,
 8. organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Art. 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Art. 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

Art. 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, którzy złożą wniosek o przyjęcie oraz wpłacą na konto STS określoną przez Zarząd kwotę wpisowego, a także regularnie będą opłacać składki członkowskie. Wysokość i tryb opłacania składek określa Zarząd. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności. Nie dotyczy to osób posiadających ważne pozwolenie na broń palną. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz w przypadku członków zwyczajnych po odbyciu stażu kandydackiego trwającego do roku czasu.
 4. Godność członka honorowego przyznaje Zarząd w oparciu o ustalenia wewnętrzne.
 5. Zarząd uchwali regulamin dotyczący stażu kandydackiego dla kandydatów na członków zwyczajnych STS.

Art. 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 • posiadania niezbędnych uprawnień wymaganych przy uprawianiu sportów strzeleckich.
 1. Rezygnacja członka STS z pełnienia funkcji odbywa się przez złożenie odpowiedniego pisma na ręce Zarządu.
 2. Od uchwał Zarządu przysługuje członkowi pisemne uzasadnione odwołanie do zebrania walnego w terminie do 14 dni przed datą najbliższego zebrania i winno być na nim rozpatrzone. Decyzja zebrania walnego jest ostateczna.

Art. 14

Członkowi wspierającemu nie przysługują bierne i czynne prawa wyborcze, może jednak uczestniczyć w walnym zebraniu z głosem doradczym.

Art. 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 • wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz STS,
 • skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu z użyciem przemocy.
 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 – 5 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w trybie określonym w art. 13 ust.4.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

Art. 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Art. 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

Art. 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający.

Art. 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 5 lat spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Co najmniej 10 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W drugim wyznaczonym terminie zebranie może obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników.

Art. 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • uchwalanie programu działania,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków członków STS,
 • rozpatrywanie odwołań wniesionych do zebrania,
 • podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 25 000 złotych,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 1. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków STS, a w drugim wyznaczonym terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Zarząd

Art. 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków z wyszczególnieniem na funkcje:
 • Prezesa,
 • V-ce Prezesa,
 • Skarbnika,
 • Członka Zarządu
 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
 • Prezes
 • V-ce Prezes
 • Skarbnik
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu
 1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5 000 zł do kwoty 25 000 zł wymaga uchwały Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 9,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej,
 • reprezentowanie STS i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą STS,
 • powoływanie komisji problemowych,
 • podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej.
 • wymierzanie kar porządkowych w stosunku do członków STS.

Art. 24

 1. W przypadku sporów między członkami STS, Zarząd może powołać Sąd Koleżeński w składzie trzech osób spośród członków Stowarzyszenia, którego zadaniem jest rozwiązanie sporu.
 2. W przypadku przewinień członków STS przeciwko Statutowi STS i uchwałom organów STS, przy odwołaniu się ukaranego od wymierzonej kary Zarząd powołuje niezwłocznie Sąd Koleżeński w składzie trzech osób spośród członków Stowarzyszenia, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania odwoławczego.
 3. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego dokonywany jest spośród członków STS, które nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z uczestnikami postępowania i nie są członkami zarządu i komisji rewizyjnej
 4. Sąd Koleżeński na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia się przewinienia członka STS przeciwko Statutowi STS i uchwałom organów STS.
 5. Za dopuszczenie się przez członków STS przewinień przeciwko Statutowi STS i uchwałom organów STS mogą być stosowane kary porządkowe:
 • Upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka STS na okres do roku,
 • wykluczenie członka z STS
 1. Kary, o których mowa w ust. 5 wymierzane są w stosunku do członków STS przez Zarząd.
 2. Członek STS ma prawo odwołania się na zasadach przewidzianych w przepisie art. 13 ust. 4.
 3. Przed wymierzeniem kary Zarząd STS obowiązany jest wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.
 4. W stosunku do osób pełniących funkcję w organach STS Zarząd nie może stosować kar porządkowych.
 5. Postępowania porządkowego nie wszczyna się, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.
 6. Postępowanie porządkowe umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone w terminie 3 lat od dnia jego wszczęcia.
 7. Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych Członka STS, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia w przypadku kar z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz po upływie 2 lat od wykonania kary z art. 32 ust. 1 pkt 3.

Komisja Rewizyjna

Art. 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

Art. 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 28

W przypadkach określonych w art. 26 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

Art. 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności gospodarczej oraz z majątku Stowarzyszenia),
 • dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 31

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa lub V-ce Prezesa i Skarbnika lub Członka Zarządu łącznie.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub V-ce Prezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 32

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim wyznaczonym terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).