Statut STS

STATUT
SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ” – zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Szczecinie.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „STS”.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2017.210 z późn. zm.).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1450 z późn. zm.).
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania swoim członkom lub innym podmiotom. Zatrudnienie pracownika wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
 7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Nazwa Stowarzyszenia, nazwa skrócona i jego znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji strzelectwa, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowana zwłaszcza poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. strzelectwa, w szczególności: sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego,
 2. kontynuacji tradycji strzeleckich, w tym organizowania rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,
 3. gromadzenia i eksponowania muzealiów militarno-historycznych oraz udzielenia pomocy członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną, broń białą,
  oporządzenie i inne muzealia.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej,
 2. organizowanie zawodów sportowych, wystaw, pokazów oraz imprez rekreacyjnych
  we wszelkich dziedzinach strzelectwa,
 3. szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, budowy oraz zasad działania i sposobów wykorzystania,
 4. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria,
 5. współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
 6. organizowanie szkoleń z zakresu zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła lat 10, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa dowód uiszczenia opłaty wpisowej, podpisaną deklarację i zobowiązanie do przestrzegania statutu Stowarzyszenia, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, zaświadczenie o niekaralności lub ważne pozwolenie na broń palną, jedno zdjęcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru udostępnionego na stronie internetowej Stowarzyszenia).
 2. Kandydat małoletni składa dowód uiszczenia ½ opłaty wpisowej, podpisaną deklarację i zobowiązanie do przestrzegania statutu Stowarzyszenia, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres e-mail przedstawiciela ustawowego, numer telefonu przedstawiciela ustawowego, numer PESEL, jedno zdjęcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru udostępnionego na stronie internetowej Stowarzyszenia), a ponad to pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na wstąpienie do Stowarzyszenia oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Kandydata małoletniego
 3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia albo odmowie przyjęcia decyduje Zarząd w formie uchwały. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia opłata wpisowa podlega zwrotowi.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, po przyjęciu w poczet członków, ma obowiązek:
  1. odbyć półroczny staż,
  2. wykonać nieodpłatną pracę na rzecz stowarzyszenia w wymiarze określonym przez uchwałę Walnego Zebrania Członków.
 2. Wykonanie pracy na rzecz Stowarzyszenia i odbycie stażu potwierdza Zarząd.

§ 11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu,
  2. wybierać i być wybranym do organów Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać do organów Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z jego działalnością i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. uczestniczyć w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. dbać o dobre imię i wizerunek społeczny Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. powiadomić Stowarzyszenie niezwłocznie o każdej zmianie swego adresu do korespondencji pod rygorem przyjęcia, że wszelka korespondencja kierowana na dotychczas podany adres uznana jest za doręczoną wraz z upływem ostatniego dnia, w którym możliwy był jej odbiór po drugim awizowaniu.
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu nie przysługuje członkowi do chwili spełnienia warunków określonych w § 10.

§ 12

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2. śmierci
  3. ubezwłasnowolnienia
  4. skreślenia z listy członków
  5. wykluczenia
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki członkowskiej na koniec roku obrotowego.
 3. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku trzykrotnego udzielenia mu nagany za którekolwiek z poniższych przewinień: 
  1. postępowanie rażąco sprzeczne z niniejszym Statutem,
  2. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  3. uporczywe i rażące łamanie regulaminów Stowarzyszenia.
 4. Nagany nie można udzielić po upływie roku od wystąpienia przewinienia.
 5. O udzieleniu nagany, skreśleniu, wykluczeniu albo ustaniu członkostwa na skutek ubezwłasnowolnienia decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na posiedzeniu Zarządu. Członek może również złożyć wyjaśnienia na piśmie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego na piśmie.
 6. Wykluczenie uniemożliwia ponowne nabycie członkostwa Stowarzyszenia.
 7. Od uchwał Zarządu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej
  w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o treści uchwały. W razie złożenia odwołania, uchwała zarządu staje się skuteczna z chwilą utrzymania jej w mocy przez Komisję Rewizyjną.
 8. Walne Zebranie Członków może unieważnić uchwały, o których mowa w punktach poprzedzających.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
 3.  Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 12.

§ 14

Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na trzyletnią kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 17

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
  o ile Statut nie stanowi inaczej. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
 2. Głosować można tylko osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo do głosowania wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Pełnomocnikiem może być tylko członek Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Walne Zebranie Członków odbywa się w Szczecinie.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
  przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
 5. Prezydium wybierane jest spośród członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
 6. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może wejść w skład Prezydium.
 7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze) albo nadzwyczajne.
 8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć do 15 kwietnia danego roku.
 9. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 40 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od otrzymania wniosku.
 10. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie określonym w punkcie 9., zwołuje je Komisja Rewizyjna, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.
 11. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Komisję Rewizyjną w terminie określonym w punkcie 10., może je zwołać grupa co najmniej 40 członków Stowarzyszenia.
 12. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków musi zawierać proponowany porządek obrad.
 13. Zarząd zawiadamia członków o pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków i proponowanym porządku obrad przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. W razie braku kworum drugie zebranie odbywa się 15 minut po upływie pierwszego terminu, w miejscu zwołania zebrania w pierwszym terminie.
 14. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie jest reprezentowana co najmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów
  oddanych przez członków reprezentowanych.

§ 19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym planu wydatków,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  3. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
  4. wybór Prezesa, Skarbnika i członków Zarządu,
  5. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  7. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  10. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych niniejszym Statutem oraz w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia,
  12. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi
  13. wyrażanie zgody na dokonanie czynności skutkującej jednorazowo zaciągnięciem zobowiązania lub ustanowieniem obciążenia przekraczającego równowartość kwoty 50 000 zł.
  14. zatwierdzanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej
 2. Walne Zebranie pracuje według uchwalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nie można rozszerzyć porządku obrad o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i Skarbnika. Liczba osób wchodzących w skład Zarządu powinna być nieparzysta.
 2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów wykonywania funkcji.
 6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na czas pełnienia swoich obowiązków zwolnieni  są z opłacania składek członkowskich. 

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i sprawowanie bieżącego zarządu jego majątkiem,
  3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  4. uchwalenie okresowych, szczegółowych planów działania i preliminarzy wydatków,
  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3,
  7. proponowanie wysokości składek i opłaty wpisowej,
  8. wymierzanie kar porządkowych,
  9. udostępnianie członkom Stowarzyszenia informacji i dokumentów, w tym finansowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zebranie Członków,
  10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zwolnienia członka Stowarzyszenia z opłacenia części lub całości składki członkowskiej.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji i uchwał, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia Zarządu wskazując przedmiot obrad. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie do dwóch tygodni od zgłoszenia żądania. W posiedzeniu uczestniczy wyznaczony Członek Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokonanie czynności skutkującej jednorazowo zaciągnięciem zobowiązania lub
  ustanowieniem obciążenia przekraczającego równowartość kwoty 5000 zł wymaga uchwały Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przezeń członek Zarządu.
 6. Zarząd zobowiązany jest do publikowania uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, wraz z właściwymi protokołami obrad, w terminie 14 dni od ich podjęcia.
 7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, a w razie jego niepowołania – członek Komisji Rewizyjnej powołany jej
  uchwałą.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków. Liczba osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej powinna być nieparzysta.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. przedstawianie pozostałym organom Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadkach wymienionych w §18 ust. 9 i 10 Statutu,
  6. wyrażanie zgody na dokonanie czynności skutkującej jednorazowo zaciągnięciem zobowiązania lub ustanowieniem obciążenia przekraczającego równowartość kwoty 35 000 zł.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na czas pełnienia swoich obowiązków zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

§ 23

 1. W przypadku powstania sporu między członkami Stowarzyszenia, Zarząd może powołać do rozstrzygnięcia sporu Sąd Koleżeński w składzie trzech osób, spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego dokonywany jest spośród członków Stowarzyszenia, którzy korzystają z pełni praw członkowskich, zapewniają obiektywizm postępowania, w szczególności nie pozostają z uczestnikami postępowania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej i nie są członkami Zarządu
  albo Komisji Rewizyjnej.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spór po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania. § 12 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich i opłat wpisowych,
  2. dotacji,
  3. środków otrzymanych od sponsorów,
  4. darowizn,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z własnej działalności,
  7. dochodów z majątku,
  8. ofiarności publicznej.

§ 25

 1. Składka członkowska może być opłacona w jednej bądź dwóch równych ratach.
 2. W przypadku płatności jednorazowej termin zapłaty przypada na 31 marca danego roku.
 3. W przypadku płatności ratalnej termin zapłaty pierwszej raty przypada na 31 marca, a drugiej na 31 października danego roku.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia po upływie 10 lat kalendarzowych nieprzerwanego członkostwa nabywa prawo do zwolnienia z połowy składki rocznej począwszy od następnego roku kalendarzowego. Zwolnienie z połowy wysokości składki następuje po spełnieniu wymogów formalnych i złożeniu wniosku na ręce Zarządu.

§ 26

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 3. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż miesiąc,
  5. rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości, albo innej umowy, na podstawie której Stowarzyszenie korzysta z nieruchomości, przed upływem okresu, na jaki umowa ta została zawarta,
  6. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 50 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość, 
  7. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 27

Zabronione jest :

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że następuje ono w związku z realizacją celu statutowego,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że następuje ono w związku z realizacją celu statutowego,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
  rynkowe.

§ 28

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 29

Oświadczenia, w tym oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów członków Stowarzyszenia, reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów członków Stowarzyszenia, reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków. W razie niepodjęcia takiej uchwały w odniesieniu do całości albo części majątku Stowarzyszenia, majątek nie objęty uchwałą przechodzi na rzecz Gminy Szczecin.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 7 czerwca 2018r. w Szczecinie, ze zmianami przyjętymi uchwałami Walnego Zebrania Członków w dniu 29 marca 2023r. w Szczecinie.